แจ้งเวลาการเปิด -ปิดอาคารนวมินทรราชินี ภาคเรียนที่ 2/2557(Opening Hour of Navamintarachinee building)
  แจ้งเวลาการเปิด -ปิดอาคารนวมินทรราชินี ภาคเรียนที่ 2/2557
มหาวิทยาลัยของดการเรียน การสอน การสอบ ภาคการเรียนที่ 2/2557
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ดังนั้นจึงขอแจ้งเวลาการเปิด -ปิดอาคารนวมินทรราชินี
ในวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ปิดอาคารนวมินทรฯ ในเวลา 18.30 น. (เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์)

Opening Hour of Navamintarachinee building
the closing hour of The Navamintarachinee building will be changed.
* From 16-20 March 2558, the building will close at 18:30
Thank You for understanding,
Announced by Pachanan Rattanasuksri
Annoucned on Thursday 12th March 2015


Source/URL:
ปิด