• แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • อ.ตั้น
 • อ.พีช
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • love & care
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ดร.สุนันฑา สดสี
อ.สุชา สมานชาติ
อ.เกียรติศักดิ์ โยชะนัง
อ.จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์

 


วันที่ 6  มี.ค. 58 เวลา 13:11
  Department of Data Communication and Networking Google+ Community
วันที่ 6  มี.ค. 58 เวลา 13:05
  Department of Data Communication and Networking Facebook Fan Page
วันที่ 8  ก.ค. 57 เวลา 15:51
  ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2558
วันที่ 26  พ.ค. 57 เวลา 13:13
  Department of Data Communication and Networking Google+ Community
วันที่ 28  ต.ค. 56 เวลา 16:56
  (ฉบับแก้ไข)!!!เปิดระบบจองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เฉพาะ ป.โท Graduate English I,II เปิดจองแล้ววว !!!
more...

วันที่ 13  ส.ค. 63 เวลา 09:24
  พิธีเปิดงาน "Super AI Engineer" จัดโดยกระทรวง อว. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และเครือข่ายทางด้าน AI
วันที่ 19  มิ.ย. 63 เวลา 13:18
  ประกาศ มจพ. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงรักษา ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 11  มิ.ย. 63 เวลา 11:54
  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่งตั้งให้ ผศ. ดร.สุนันฑา สดสี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
วันที่ 9  มิ.ย. 63 เวลา 11:27
  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 3)
วันที่ 21  พ.ค. 63 เวลา 15:20
  ประกาศ ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
more...


Faculty of IT
Department of IT
Department of ITM
e-Document
Copyright © 2011 by Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok